Links

TopUp

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Topup

1. iAdmin:

Thực hiện cấu hình các gói TopUp ( ở User App)
Xem được lịch sử giao dịch TopUp

2. User App

Thực hiện nạp tiền TopUp
  • Cho chính tôi
  • Cho người khác (Giftcard)

3. My CNV (app nhân viên)

  • Xác nhận giao dịch
  • Nạp TopUp cho khách
  • Thanh toán đơn hàng cho khách