Links

Thêm nhóm khách hàng

Bước 1: Vào nhóm khách hàng chọn tạo mới

Bước 2: Nhập tên nhóm muốn tạo và bấm Lưu

Bước 3: Chọn +Điều kiện để thêm điều kiện lọc Khách hàng thêm vào nhóm

Nếu không có điều kiện lọc hệ thống sẽ thông báo không có ai phù hợp

Bước 4: Thiết lập điều kiện lọc

  • Thuộc tính : có 17 loại thuộc tính lọc khách hàng
  • Phép so sánh: Tùy theo mỗi thuộc tính sẽ có những phép so sánh tương ứng với thuộc tính đó
  • Giá trị lọc: Có thể chọn hoặc nhập giá trị lọc tùy theo thuộc tính và phép so sánh tương ứng
Chọn + Điều kiện nếu muốn thêm nhiều điều kiện lọc Khách hàng thêm vào nhóm.

Bước 5: Chọn loại điều kiện

Tất cả điều kiện: Các khách hàng được lọc vào nhóm sẽ phải phù hợp với tất cả các điều kiện đã cài đặt
Một trong số điều kiện: Các khách hàng được lọc vào nhóm chỉ cần phù hợp với bất kỳ điều kiện nào đã cài đặt

Bước 6: Lưu