Links

Chiến dịch gửi SMS

Cấu hình SMS

Bước 1: Vào Automation chọn Đi đến CNV CDP

Bước 2: Chọn Cấu hình

Bước 3: Chọn SMS

Bước 4 : Thêm tài khoản (dịch vụ SMS Vietguys)

Bước 5: Nhập các thông tin tài khoản

Khách đã đăng ký tài khoản của Vietguys

Bước 6: Thêm mẫu

Bước 7: Nhập thông tin mẫu

Là các mẫu tin nhắn đã đăng ký với Vietguys

Tạo chiến dịch gửi SMS

Bước 1: Vào Automation chọn Đi đến CNV CDP

Bước 2: Vào Chiến dịch chọn Tạo mới

Bước 3: Nhập tên chiến dịch và chọn loại chiến dịch

Chọn chiến dịch một lần hoặc Chiến dịch xuyên suốt

Bước 4: Chọn kích hoạt

Bước 5: Chọn thiết lập kích hoạt

Chiến dịch một lần
  • Tất cả khách hàng
  • Nhóm khách hàng
  • Có chứa thẻ
Chiến dịch xuyên suốt
  • Khách hàng được thêm vào
  • Nhóm khách hàng
  • Thêm thẻ
  • Bỏ thẻ

Bước 6: Chọn +

Bước 7: Chọn bước Gửi tin nhắn SMS

Bước 8: Chọn Gửi tin nhắn Sms

Bước 9: Chọn mẫu SMS đã tạo ở cấu hình SMS

Bước 10: Kích hoạt chiến dịch