Links

Chiến dịch

Có 3 loại chiến dịch:
  1. 1.
    Chiến dịch một lần: là chiến dịch được áp dụng cho tất cả khách hàng hoặc nhóm khách hàng (ngay thời điểm kích hoạt) và chỉ kích hoạt được 1 lần rồi kết thúc.
  2. 2.
    Chiến dịch xuyên suốt: là chiến dịch nếu bấm kích hoạt nó sẽ tự động kích hoạt xuyên suốt khi thao tác lên đối tượng áp dụng và chiến dịch sẽ kết thúc khi bấm kết thúc (có thể bấm dừng chiến dịch rồi tiếp tục lại).
  3. 3.
    Chiến dịch lặp lại: là những chiến dịch đặc biệt có tính lặp lại như mừng sinh nhật.